Wrodzona przepuklina przeponowa jest od lat przedmiotem wielu badań i w dalszym ciągu stanowi zagadkę dla naukowców. Czasem występuje w łagodnej postaci i  po wykonaniu plastyki przepony, dziecko szybko dochodzi do zdrowia. Dalsza opieka sprowadza się do regularnych kontroli lekarskich. Niestety, częściej niesie za sobą powikłania, a konsekwencje z nimi związane mogą dotyczyć różnych narządów i występować w różnych konfiguracjach, w obrębie całego organizmu dziecka.

Komisja Fetus and Newborn sekcji chirurgicznej Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej opublikowała raport dotyczący schorzeń i komplikacji zdrowotnych oraz opracowuje szeroko zakrojony plan wykrywania i leczenia chorób towarzyszących WPP. [20]

Raport klasyfikuje główne powikłania i schorzenia w następujący sposób:

Choroby płuc i układu oddechowego

 • hipoplazja
 • nadciśnienie płucne
 • nawracające zapalenia płuc
 • przewlekła niewydolność oddechowa

Choroby układu pokarmowego

 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • zaburzenia perystaltyki jelit
 • niedokonany zwrot jelit

Zahamowanie wzrostu lub powolny wzrost

 • słaby przyrost masy ciała (50% dzieci poniżej 25 centyla, a w pierwszych 2 latach życia nawet poniżej 5 centyla).

Zaburzenia/opóźnienia  neurologiczne oraz zaburzenia zachowania

Konsekwencje stosowania  inwazyjnych metod leczenia:

 • intensywna terapia dłuższa niż 7 dni i sztuczna wentylacja powyżej 5 dni,
 • leki
 • ECMO

Zaburzenia słuchu

Czynniki ryzyka, poza matczynymi i genetycznymi to przede wszystkim:

 • poród przedwczesny
 • niedotlenienie
 • wentylacja mechaniczna
 • leki (w tym ototoksyczne)

Choroby układu kostno-stawowego

Następstwo wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony. Nietypowa budowa żeber spowodowana przemieszczeniem narządów jeszcze w życiu płodowym.

 • w obrębie klatki piersiowej tzw. lejkowata klatka piersiowa (pectus infundibiliforme).  Deformacja ta może być niebezpieczna, w niektórych przypadkach konieczna jest korekta chirurgiczna. Gdy serce nie ma warunków do swobodnego rozkurczu, pojawia się duszność, ucisk, kłucie w klatce piersiowej za mostkiem, szmer skurczowy, niemiarowość pracy serca. [27]

Konsekwencje korekty dużych ubytków przepony za pomocą  “łaty” oraz “kotwiczenia” fragmentów przepony do żeber. Deformacje ortopedyczne:

 • Skrzywienie kręgosłupa (skolioza), a w konsekwencji wady postawy
 • powolny rozwój motoryczny. [20]

Nawrót przepukliny

Ryzyko nawrotu dotyczy wszystkich przypadków przepukliny, niezależnie od wielkości ubytku czy wszycia łaty. Przyczyną może być osłabienie tkanek lub szwów. [27]  Niepokojące objawy to przede wszystkim apatia, brak łaknienia, wymioty, sinienie i duszności.

 • bezpośrednie skutki nawrotu, zagrażające zdrowiu i życiu- m.in. niedotlenienie, (zwłaszcza w bezobjawowym przebiegu nawrotu). [21]
 • ryzyko związane z koniecznością wykonania operacji
 • brak gwarancji, że nie dojdzie do kolejnego nawrotu.